Son Eklenenler
Anasayfa / YAYINLAR / HİZMET KALİTE STANDARTLARI / SİSTEM OLARAK EĞİTİM
loading...

SİSTEM OLARAK EĞİTİM

EĞİTİM DURUMLARI

 

 

HEDEF :

BİLİŞSEL ALAN

STRATEJİ /

YAKLAŞIM

YÖNTEM     Hatırda Kalma % TEKNİK
  BİLGİ SUNUŞ ANLATMA

                          Anlatım      %   5

                          Okuma      %  10

                  Görsel – İşitsel    %  20

GÖSTERME

BEYİN FIRTINASI

  KAVRAMA BULUŞ TARTIŞMA

Tartışma      % 50

ÖRNEK OLAY

SORU – CEVAP

BEYİN FIRTINASI

  UYGULAMA

 

ANALİZ

SENTEZ

DEĞERLENDİRME

ARAŞTIRMA GÖSTERİP YAPTIRMA

Gösterme    % 30

PROBLEM ÇÖZME

  Yaparak Öğrenme  % 75

PROJE

         Öğrendiklerini Kullanma % 90

BENZETİM

 

EĞİTSEL DRAMA

YAZILI VAKA ÇALIŞMASI

 

İKİLİ / GRUP ÇALIŞMASI

HEDEF, YAKLAŞIM, STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ  Ve Bazı Öğretim Yöntemlerinin Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri

 

Özcan Demirel; Eğitimde Program Geliştirme; 1997. ss: 136

 

DİKKATİNİZE : Kavramanın hedeflendiği  buluş aşaması aktif eğitimin gerçekleştiği aşamadır.

Başa Dön

AKTİF ÖĞRENME

 

Öğrenenin;

– öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı,

– öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile ilgili kararlar aldığı,

– özdüzenleme yapabildiği,

– karmaşık öğretimsel işlerle öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı, biröğrenme sürecidir. [3]

Aktif öğrenme, öğretme etkinliklerinden buluş yoluyla öğretme yaklaşımına bir örnektir.

 

AKTİF EĞİTİMLE  KLASİK EĞİTİM  ARASINDAKİ  FARKLAR

 

 

 

AKTİF  SINIF GELENEKSEL SINIF
Gö  Görüntü Öğrenciler çeşitli biçimlerde otururlar, sınıfın önü arkası belli değildir; aynı anda her köşesinde etkinlik sürmektedir; hareketli, sürekli etkileşim halindedir; öğretmen sınıfta dolaşarak gereksinim duyanlara yardım etmektedir. Öğrenciler sıralar halinde oturur ve başlarında bir öğretmen anlatım yapar; etkileşim çok sınırlıdır
        Amaç Bilginin özümlenmesi, anlamlandırılması ve yeniden üretilmesi, öğrenilenlerin kullanılması, problem çözme, kavrama Aktarılan bilginin öğrenci tarafından alınması ve tekrarlanması
       Kurallar Herkes aynı anda konuşabilir ve söylediklerini dinleyecek birini bulabilir, dersin akışını sağlayacak kurallar dışında fazla kural yoktur. Öğrenciler hareket edemez, söz verilmedikçe konuşamaz, arkadaşı ile etkileşimde bulunamaz
       Öğrenci Araştırır, düşünür, soru sorar, keşfeder, tartışır, fikir üretir, karşılaştırma yapar, açıklar, örnek verir, anlam çıkarır, önceki öğrenilenlerle bağ kurar, değerlendirme yapar, çıkarımlarda bulunur, tahmin eder, neyi nasıl öğreneceğine karar verir, kendi eksiklerinin farkına varır, öğrenme malzemesini başka ifadelerle anlatır, örnek ister, neden – sonuç ilişkilerini bulur, bilgiyi yeniden yapılandırır ve sınıflar, öğrenmek için uğraşır. Pasif alıcı; not alır, aktarılan bilgileri ezberler ve sınavlarda tekrarlar, daha sonra unutur.
       Öğretmen Öğrenmeyi kolaylaştırıcı Uzman, bilgi aktarıcı, karar verici
       Sorunlar Öğrenciler arasında fikir çatışmaları yaşanabilir. Ancak, bunun geliştirici yönleri vardır. Öğrencilerin dersten sıkılmaları, ezbercilik, disiplinin bozulması, ilgisizlik, öğretmenlerin tükenmişliği ve gelişmenin yavaşlığı, güdüsüzlük ve yetersiz sosyal etkileşim, olumsuz sınıf atmosferi, bilgiyi kullanma fırsatı bulamama
       Avantajları Etkili, ekonomik, kullanışlı, bilgiyi kullanma fırsatı sağlayıcı                     _________
       Yetiştirilen 

       İnsan

       Tipi

İyi yetişmiş, etkili iletişim becerilerine sahip, yaratıcı, karmaşık sorunları çözen, karar veren, etkili düşünene, yaşam boyu öğrenen ve kendini geliştiren, içinde yaşadığı toplumda etkili olan, güvenli, sağ duyulu, gayretli, bilgili, kaynaklardan yararlanabilen, etkili insan ilişkileri kurabilen.  Kalıp yargılarla donanmış, gelişmeye kapalı, sorun çözme becerilerinden yoksun, girişken olmayan, yaratıcı olmayan, bağımlı kişilik…
       Bağlam Öğrenmeyi paylaşma, öğrencinin öğrenme kapasitesini geliştirme, herkesin başarılı olmasını sağlama . Yalnız öğrenme, yarışma, iyileri seçme ve başarısızları eleme, öğrencinin kapasitesini durağan kabul etme, tek tip öğretim.

 

Açıkgöz, Aktif Öğrenme, 2002, s:35-36

Başa Dön
 1. PARAMEDİK EĞİTİMİNDE STANDARDLAŞMA

(8 Mart 2003 te GATA da yapılan toplantıdaki sunumum)

 

– Neden Kanada Modeli ?

Bu soruların yanıtını aşağıdaki seçenekleri okuduktan sonra ve kendi okulunuzdaki eğitim yaşantınızı / çabalarınızı / mezun ettiğiniz öğrencilerin istediğiniz vasıflara sahip olması gibi özellikleri süzgeçten geçirdikten sonra yanıtlamanızı istiyorum .

Bildiğiniz üzere gibi açılan tüm AABT programları, açılırken müfredatlarını DEÜ -SHMYO ‘ndan almışlardır. Ancak zaman içinde bir araya gelindiğinde ya da farklı okullardan mezun olanlar aynı işyerinde çalışmaya başladıklarında çok farklı uygulamalar ve öğretimler olduğu saptanmış; ve bizzat DEÜ-SHMYO öğretim görevlilerinin hem mezunlar hem de öğretim görevlileri ile yaptığı araştırmada da bu saptamalar belgelenmiştir. Bir araya gelinen toplantılarda (önce Eskişehir sonra İzmir’de) bu seslendirilmeye başlanmış düşüncenin eyleme dönüştürülmesi için izlenecek yollar konuşulmuştur. Bu kadar insan dile getirdiğine göre gerçekten müfredat değişikliğine gerek var. Diğer gerekçelere gelince; bizim okulumuzda haftada 40 saat ders görülüyor bu ise öğrenciyi yoruyor ve boş zamanı olmadığından sıkılıyor ders çalışmaya hem vakit bulamıyor hem de kırk saat dersten sonra çalışmak istemiyor. Aynı konu üç ayrı derste anlatılıyor her birinde farklı mesaj veriliyor. Öğrenci sınavlarda hangisine göre cevaplaması gerektiğini fark edemiyor, bunun en önemli nedeni de “dersi daha önce anlatıldı nasıl olsa biliyorum” düşüncesiyle iyi dinlememesinden kaynaklanmaktadır.

Neden Kanada Modeli sorusunun yanıtına gelince:

¬     Üç ayrı meslek dersi içinde anlatılan aynı hastalığın; örnek kırığı ele alırsak AHB dersinde kırık-çıkı anlatılıyor, ASE dersinde kullanılan ateller ve özellikleri anlatılıyor, AYKÇ dersinde ise başka bir özellik anlatılıyor öğrenci bunu birleştirmekte zorlanıyor ve ezberleyerek sınavları geçiyor ancak bir yıl sonra vaka çalışmasında kırığı atelleyemiyor. Oysa bu modelde kırığa ait ne varsa (anatomi, fizyoloji, kırığın anlamı, kullanılan malzemeler, atelleme şekilleri vs) bir meslek dersinde anlatılıyor ve uygulama dersinde de hemen uygulamalar yaptırılarak kavramaları sağlanıyor ve her birinin sınavı kendi içinde yapıldığından öğrenci öğrenmek zorunda kalıyor, en güzeli de bilgileri birleştirmek zorunda kalmıyor.

¬     Halihazırdaki müfredatta travmatik ve tıbbi konular iç içe girmiş durumda öğrenci aradaki basit farkı kavrayamıyor, birine öncelik vererek kendince sorununu çözüyor diğer konuyu ise acil olarak görmeme eğilimi başlıyor. Oysa Kanada modelinde  Birinci sömestrede temel bilgiler verilirken, temel bilgilere dayanan travmatik müdahaleler ele alınıyor. Bu sömestre, Paramediğin tüm temel becerileri öğrendiği dönemdir.

İkinci sömestrede tıbbi sorunlu hastalar ele alınıyor; öğrenciler patofizyoloji ve ilaç bilgisi ile bu dönemde tanışıyor.

Üçüncü sömestrede ileri yaşam desteği ile diğer önemli ve özel durumları öğreniyorlar.

Dördüncü sömestre ise, ambulans kullanımını ve ambulans stajını kapsamaktadır

¬     Elimizdeki müfredatta bilgi ve beceri aynı ders içinde değerlendirildiğinden birinde başarısız olan diğerinde başarınca geçiyordu ya da bir konuda var olan bilgisi varsa diğerinde olmasa bile başarılı oluyordu. Kanada modelinde her bilgi ve beceri kendi içinde değerlendiriliyor ve birbirinin önkoşulu olduğundan birinden kalan diğerinden de kalıyor bu ise öğrenciyi öğrenmek zorunda bırakıyor. Ayrıca yasal konular, stres, ambulans eğitimi gibi konular diğer derslerin içinde kaybolup gitmiyor.

¬     Bu modelde sözel ve yazılı iletişime özellikle önem veriliyor. Çünkü bilinen bir gerçek var; hasta ile iyi iletişim hastanın hastalığını düzeltmese bile kendini güvenli ellerde hissedeceğinden bulguları psikolojik olarak hafifleyecektir. Ayrıca paramedik tıbbi danışma ile iyi iletişim kurabilmelidir ki ek tedavi doğru olabilsin. Sadece hasta ve merkez ile iletişim kurmakla paramediğin işi bitmiyor diğer insanlarla da iyi iletişim kurmak zorunda (hastanın yakınları, çevredeki insanlar, itfaiyeci, polis vs).

Hasta hakları gündemimize tümüyle girdiğinde yasal sorunlarla karşılaştığında paramediğin yazdığı raporların ve çağrı formlarının doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. O nedenl sözel olduğu kadar yazılı iletişimin de üzerinde önemle durulmuştur.

¬     Kanada modelinin Amerikan modelinden farkı ve bize sağlayacağı yarara gelince : Amerikan modeli belirli aylık kurslar şeklinde düzenlenmiştir. Bizim halihazırda kullandığımız müfredat da Kanada’daki benzeri kurs müfredatından değiştirilerek alınmıştır. Oysa bu iki yıllık bir model olup bizim için  daha uygun olmanın yanı sıra en son öğrenme ve öğretme tekniklerine göre hazırlanmıştır.

 

Unvan değişikliğinin gereği : AABT’ nin çok uzun olması nedeniyle kullanım zorluğu oluşturmaktadır. Diğer önemli nedeni uluslararası alanda Paramedik, profesyonel bir  meslek unvanı olarak kullanılmaktadır. Ve değişik seviyeleri vardır {level 1,2,3; Primary (Temel), Advanced (İleri), Critical Care (Yaşamı Tehlikedeki Hastaların Acil Bakım) Paramedikleri}. Güncelleşme amacıyla toplandığımıza göre bu konuda da güncelleme yapabiliriz.

 

Başa Dön

 

II – ÖĞRETİCİ STANDARDI :

 

Sadece müfredatın standardının oluşturulması yeterli değildir. Onu uygulayacakların da belirli standartlara sahip olması gerekmektedir. Hazırlanan yasa taslağında öğretici için getirilen koşullar şunlardır:

 

Paramedik Eğitiminin ve Hizmetlerinin Yönetimi

 

            Madde 9. Paramedik eğitimi ve hizmeti verilen tüm kurumlarda, paramedik mesleği ile ilgili yöneticilik görevlerine :

 1. a) hizmet verilen alanda :  en az bir yıldır çalışan, en deneyimli, lisans eğitimini tamamlamış ve yöneticilik eğitimi almış paramedik,
 2. b) eğitim alanında : eğitimde veya sağlık alanlarından birinde doktora, yoksa yüksek lisans yapmış, yoksa lisans düzeyinde eğitimi olan, mutlaka ambulansta çalışma deneyimi olan ve eğitim formasyonuna sahip paramedik  atanır.

 

 1. c) Geçici madde : b maddesinde tanımlanan koşullar gerçekleşene kadar bu alanda yeterliliğini ispatlamış, eğitim formasyonu olan  doktora, yoksa bilim uzmanlığı, yoksa lisans mezunu hemşirelik mezunları ve eğitim formasyonu olan acil tıp uzmanları atanabilir.

III – ÖĞRENCİ SAYISI STANDARDI :

Birebir eğitim olduğundan varolan uygulama malzemeleri ile onu uygulatacak hoca sayısına; staj yapılacak ambulans sisteminin kabul edebileceği stajyer sayısı göz önüne alınarak öğrenci sayısı belirlenmelidir.

 

Başa Dön

 

IV – PARAMEDİK PROGRAMLARINDA BULUNMASI GEREKLİ MALZEMELER :

Eğer elinizin altında uygulama malzemesi yoksa elinizdeki müfredatın kaliteli öğretim elemanının da değeri yoktur. Çünkü sedyeyi kullanmayı bilmeyen paramedik olamaz, staja çıktığında hastanın hayatını riske atarak bunu öğrenemez sınıfta önce boş sonra hafif kilolu ardından da ağır kilolu arkadaşını taşıyarak bunu öğrenmelidir. CPR ‘ ı hastanede değil sınıftaki manken üzerinde öğrenmelidir ki hastaya zarar vermesin. Yurtdışındaki eğitimler bu şekilde . O nedenle bir okulda bulunması gereken malzemelerin standardı saptanmalıdır. Benim önerim:

 • Sırt tahtası (Backboard) ve hastayı sabitlemek için şeritler
 • Ambulans sedyesi
 • Scoop (kepçe) sedye
 • Kendrick Extrication Device (Kısa sırt tahtalı yelek)
 • Ambu bag valve mask (mümkünse erişkin, çocuk, bebek boyları) ve çeşitli oksijen maskeleri (basit maske, geridönüşsüz, venturi maske vs) , nazal kanül
 • Steteskop – Tansiyon aletleri
 • Çeşitli boylarda cervikal collar (boyunluk)
 • Çeşitli atel malzemeleri ( havalı, sert, vakumlu vb)
 • Traksiyon ateli ( Hare veya Sager traction splint )
 • Vakum sedye
 • CPR mankenleri (erişkin-çocuk-bebek; her birinden en az bir )
 • Soluk yolu uygulama maketi (Airway management mannequin)
 • Entübasyon malzemeleri (Laringoskop takımı, çeşitli boy ve özellikte entübasyon tüpleri )
 • Intravenöz ve intramusküler enjeksiyon uygulama maketleri ve sarf malzeme (enjektör, ilaçlar- eczaneden temin edilebilecek tarihi geçmiş atılacak – serumlar , setler vd.
 • Travma çantası ( çeşitli boyutlarda steril) gazlı bezler, steril pedler, tansiyon aleti takımı, ışık kaynağı ‘light pen’ , makas, çengelli iğne, abeslang, antiseptik, üçgen sargı bezleri, rulo sargılar, çeşitli ilaçlar, enjektörler vb içermelidir)
 • Battaniye, yastıklar, çarşaflar
 • Portable aspiratör

 

Daha sonra da alınabilecek malzemeler:

 • Portable oksijen takım çantası
 • Ambu Mega Code Trainer ( EKG değerlendirmesi ve acil ilaç uygulamaları için)
 • Monitör, defibrilatör
 • Doğum maketi,
 • Yenidoğan soluk yolu açma maketi
 • Otomatik solutucular
 • Sandalye sedye
 • Ve gereksinim duyduğunuz bütçenizin elverdiği malzemeler…

 

 1. Gelecekte kullanmak üzere birlikte hazırlanacak SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ
loading...

About admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir